Bleskozvody

Systém ochrany pred bleskom LPS (Ligntning Protection System) je kompletný systém používaný k zníženiu fyzických škôd spôsobeným úderom blesku do objektu. Pozostáva z vonkajšieho a vnútorného systému ochrany pred bleskom.

Údržba a odborné prehliadky LPS

Odbornú prehliadku LPS má vykonať odborník v ochrane pred bleskom podľa požiadaviek kapitoly E.7 STN EN 62305-3.

Celý LPS sa má kontrolovať pri nasledujúcich príležitostiach:
- počas inštalácie LPS, najmä počas inštalácie súčastí, ktoré sú skryté v stavbe a neskôr budú neprístupné,
- po dokončení inštalácie LPS,
- v pravidelných termínoch podľa tabuľky.

Maximálny interval medzi odbornými prehliadkami LPS

 

Úroveň ochrany Vizuálna kontrola
(rok)
Úplná revízia
(rok)
Kritické systémy úplná revízia
(rok)
I a II 1 2 1
III a IV 2 4 1

Poznámka - Systém ochrany pred bleskom v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu sa má vizuálne kontrolovať každých 6 mesiacov. Elektrické meranie inštalácie sa má urobiť raz za rok.

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode