El.inštalácie

Každá elektrická inštalácia sa musí podrobiť revízii či už počas výstavby, alebo pri jej dokončení pred uvedením do prevádzky používateľom. Po dokončení revízie sa musí vyhotoviť východisková revízna správa.

Pre vykonávanie pravidelnej revízie musí mať revízny technik k dispozícii okrem technickej dokumentácie, výkresov skutočného vyhotovenia a technickej správy ešte najmenej:

  • protokoly o určení vonkajších vplyvov alebo prostredia,
  • zásady pre vykonávanie údržby, kontrol, revízii, skúšok a meraní,
  • záznamy o vykonanej údržbe, záznamy kontrol a meraní,
  • správu o predchádzajúcej odbornej prehliadke a skúške (revízii),
  • prevádzkové záznamy o vykonaných kontrolách po prípadných rekonštrukciách, opravách alebo premiestňovaní,
  • doklady o prípadnej činnosti odborných orgánov inšpekcie a dozoru.

Termíny pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok podľa STN 33 2000 - 5 51 sú:

 

Lehoty podľa druhu prostredia Roky
základné 5
normálne 5
studené 3
horúce 3
vlhké 3
mokré 1
so zvýšenou koróznou agresivitou 3
s extrémnou koróznou agresivitou 1
prašné s nehorľavým prachom 3
s otrasmi 2
s biologickými škodcami 3
pasívne s nebezpečenstvom požiaru 2
pasívne s nebezpečenstvom výbuchu 2
vonkajšie 4
pod prístreškom 4

 

 

 

Lehoty podľa druhu priestoru so zvýšeným rizikom ohrozenia osôb Roky
priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb 2
murované, obytné a kancelárske budovy 5
rekreačné strediská, školy, materské školy, jasle, hotely a iné ubytovacie zariadenia 3
objekty, alebo časti objektov zo stavebných látok so stupňom horľavosti C2, C3 2
pojazdné a prevozné prostriedky 1
dočasné zariadenia staveniska 0,5

 

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode